RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym, dla których administratorem danych jest firma Marathon Tomasz Zieliński

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Marathon T. Zieliński z siedzibą w Łodzi przy ul. Gontyny 39, 91-493 Łódź, NIP 7261134157, REGON 471278940 tel.: +48 602 375 756, e-mail: kontakt@marathontrailers.eu
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z Państwem przy użyciu formularza kontaktowego, a także obsługi sprzedażowej i posprzedażowej. Podstawę prawną przetwarzania stanowi 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia.
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
  4. ograniczenia przetwarzania, na postawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
  5. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia;
  6. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwa obsługa Państwa w zakresie kontaktu oraz sprzedaży.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.